Diller

Ders İçerikleri

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

 

  1. SINIF 1. YARIYIL

TRD 109 Türk Dili-I (2+0+2) AKTS 2

Bu dersin amacı, Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil ve düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir. Türk Dili dersinin içeriği Yüksek Öğretim Kurumu’nun çerçeve programında belirtilen hususlara göre düzenlenmiştir.

AİT 101 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi-I (2+0+2) AKTS 2

Dersin amacı, Osmanlı Devleti’ni çöküşe götüren nedenler, devleti kurtarma çabaları ve akımları, I. Dünya Savaşı, cepheler, Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemal ve Kuvay-ı Milliye hareketi gibi konular anlatılmaktadır.

YDİ 107 İngilizce-I (2+0+2) AKTS 2

Öğrencilere İngilizce hakkında temel gramer ve konuşma bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Orta düzeyde bir dil öğreniminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Dersin kapsamı içerisinde, özne, zamirler, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve zarflar, geniş zaman ve olumlu-olumsuz-soru yapıları, bağlaçlar, işaret zamirleri gibi konular örneklerle ele alınacaktır.

ENF 101 Temel Bilgi Tekn. Kullanımı (2+0+2) AKTS 6

Bu ders öğrencilere bilgisayar, paket programlar ve internetin kullanımı ile ilgili temel bilgiler vermeyi hedefler. Bilgi teknolojilerine giriş, bilgi çağı ve bilgi toplumu, bilgi sistemleri, bilgisayar organizasyonu, işletim sistemleri, bir işletim sistemi kullanımı, bilgisayar giriş-çıkış birimlerinin kullanımı, yazılım kavramı, uygulama yazılımlarına giriş, internet ve diğer yazılımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

SOS 101 Sosyoloji (2+0+2) AKTS 2

Ders, bu bilim dalının nasıl ortaya çıktığını, sosyolojinin ilgilendiği nesne konusundaki yaklaşımlarını ve toplum olaylarına ilişkin önerilerini kapsamaktadır. 20. yy’ın başında egemen içebakışçılığa tepki olarak gelişen davranış bilimleri bu dersin diğer kısmını oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında davranış bilimlerinin temel aldığı çevreci konum ve bireyci yaklaşım ele alınacak ve değerlendirilecektir.

GİT 101 Temel Fotoğrafçılık (2+0+2) AKTS 2

Fotoğraf teknolojisi ile ilk kez karşılaşan 1.sınıf öğrenciler için fotoğrafçılığın temel teknik bilgileri teorik olarak anlatılmakta ve uygulamalarla yetkin bir beceri kazandırılmaktadır. Küçük boy standart makineler  (24x35-135) ile amatör düzeyde başlatılan eğitim, yardımcı araç ve gereçlerin kullanılmasıyla grafik tasarıma yönelik profesyonele doğru geliştirilmektedir. Bu disiplin ile öğrenci her türlü küçük boy kamerayı kullanabilir duruma gelmekte, değişik tür ve özellikle film kâğıt ve banyolarını tanıyarak bunların işlemlerini kendisi yapabilir.

GİT 103 Karşılaştırmalı Sanat Tarihi (2+0+2) AKTS 3

Bu derste, sanat tarihinin ilk çağ mağara resimlerinden başlayan serüveniyle günümüze uzanan farklı coğrafyalara ait sanat akımlarının birbiri ile karşılaştırması yapılacak ve detaylı şekilde incelenecektir.  Sanatın tanımı, sanatın zaman içindeki uygarlıklara, dönemlere, akımlara bağlı olarak değişimi ve farklılaşması, bunları belirleyen teknik, teknolojik, sosyolojik tüm faktörler. Tarih öncesinden başlayarak Batı Sanatının uygarlıklara, dönemlere, akımlara göre incelenmesi, Türk-Osmanlı ile Hint, Çin, Japon uygarlıklarında sanatın gelişimi.

GİT 105 Grafik Tasarım ve Görsel İletişim Tarihi (2+0+2) AKTS 3

Grafik tasarım tarihi, ilk örnekleri; günümüze kadar olan zaman dilimi; Dünya`da ve Türkiye`de grafik sanatların gelişimi ve etkilenmiş olduğu sanat akımları işlenerek ayrıca görsel iletişimin tarihi gelişimi ve temel dilinin inceleneceği bu derste; işaret, sembol, ikon, indeks gibi sözcüklerin semiyolojik anlamları ve görsel iletişim ile olan ilişkileri; bir görüntüyü okuma ve yorumlayabilme, yaratıcı fikir üretimi ve görsel kavramlara anlam yükleyebilme konuları incelenecektir.

GİT 107 Temel Tasarım-I (3+1+3) AKTS 4

Tasarıma yönelik alanlarda, tasarım disiplini alacak olan öğrencilere; sanatın temel öğelerini ( çizgi, nokta, leke, doku vb.) öğreterek, nesneler üzerinde bağ kurmaları sağlanır. Tasarım için gereken ortak değerleri keşfettirilir. Organik yapılar üzerindeki geometrik alanların, inorganik yapılar üzerinde oluşacak alanlardaki değerleri aranarak, buna uygun projeler ürettirilir. Deneysel yapılan araştırmalarla, öğrencilere bir tasarımcının gereksinim duyacağı görüş ve düşünme biçimi kazandırılır. Dijital ortamda bilgisayar programları kullanılarak görsel anlatım dillinin temelini oluşturan; desen, alan kompozisyonu, koyu–açık alan ilişkisi, doku, kadraj oluşturma, şekil kompozisyonu, kolaj, leke düzeni, ışık–gölge, renk eğitimini kapsayacak ders, yaratmanın ilk adımlarını da içerecektir. Öğrencinin yaratıcı gücünü kullanarak gözlem,izlenim ve duygularını sanat yoluyla ifade edebilme başarısı sağlatılır.Ayrıca estetik bir bakış açısı kazanması ile kişisel gelişimine ve yaratıcılığının artmasına katkı sağlamak dersin amaçlarındandır.

GİT 109 Çözümsel Desen-I (3+1+3) AKTS 4

Canlı modelden etüt çalışmaları ile birlikte çizgisel ve açık-koyu değerlerin doğru şekilde kullanımının öğretilmesini sağlayan eskizler yapılacaktır. Kısa süreli etüt ve anlık eskizlerle çalışmalar gerçekleştirilecek ve anatomik, yapısal doğruluğun gerçekçi biçimde resmedilmesi ön planda olacaktır.

1. SINIF 2. YARIYIL

TRD 110 Türk Dili-II (2+0+2) AKTS 2

Ders, birinci sömestrde kalınan konulardan devam etmektedir. Derste, sözcük yapıları, cümle bilgisi, sözlü kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyon bilgileri, anlatım bozuklukları, retorik gibi konular anlatılmaktadır.

YDİ 105 İngilizce-II  (2+0+2) AKTS 2

Birinci sömestrin devamı niteliğinde olan bu derste öğrencilere, İngilizce hakkında temel gramer ve konuşma bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Orta düzeyde bir dil öğreniminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Dersin kapsamı içerisinde, temel seviyeden başlamak üzere orta seviyeye kadar gramer konuları örneklerle ele alınacaktır.

AİT 102 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi-II (2+0+2) AKTS 2

Ders birinci yarıyılın devamı niteliğinde yapılacaktır. İçerik olarak Atatürk ilke ve inkılâpları, Osmanlı Devleti’ni çöküşe götüren nedenler, devleti kurtarma çabaları ve akımlar, I. Dünya Savaşı, cepheler, Mondros Mütarekesi ve Kuvayı Milliye hareketi gibi konular anlatılmaktadır.

GİT 104 Estetik ve Sanata Giriş (2+0+2) AKTS 4

Sanat felsefesine giriş için temel kavramlar öğretilecek, Rönesans döneminin sağladığı özgür düşünme ortamının getirisi olarak güzel sanatlar olgusunun inşası ele alınacaktır. Dönemsel olarak gerçekleşen sanat akımlarının yarattığı toplumsal ve bireysel etkilerin sanata ve sanat yapıtlarına etkisine değinilecektir. Estetik düşünce, modernizm ve postmodernizm çerçevesinde argümanlarla tartışılacaktır.

GİT 106 Medya ve Kültürel Çalışmalar (2+0+2) AKTS 2

Bu ders iletişim çalışmaları alanında merkezi yaklaşımlardan biri olan Kültürel Çalışmalar yaklaşımını ve alanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Kültürel Çalışmalar alanının doğuşu, yükselişi ve bu yaklaşıma yönelik eleştirilerle birlikte, toplumsal kuramın kimlik, ideoloji, söylem, iktidar, hegemonya gibi önemli tartışma konuları da gözden geçirmek de dersin amaçları kapsamındadır.

GİT 112 İletişim Bilimine Giriş (2+0+2) AKTS 2

Bu ders kapsamında iletişim bilimi, iletişim türleri, iletişim modelleri ele alınacak. Öğrencilere, bu derste genel iletişim kuramları çerçevesinde iletişimin yapısını anlatmak, iletişim bilimi konusunda temel oluşturacak bilgileri vermek amaçlanmaktadır.

GİT 102 Dijital Fotoğrafçılık (2+0+2) AKTS 3

Teknik fotoğraf bilgileri (ışık, renk, film, makine v.b) çok yönlü olarak anlatılıp, öğrencilere sanatsal bakış açısı kazandıracak örnekler gösterilerek, fotoğrafın çeşitli amaçlarla kullanımı, fotoğrafçılık türleri uygulamalı olarak aktarılacaktır. Bu ders kapsamında Dijital sensörler, DSLR ve aynasız fotoğraf makineleri, objektif türleri, ISO, diyafram, enstantane, pozlama, kompozisyon, aydınlatma gibi dijital fotoğrafçılığa ilişkin teknik ve estetik bilgiler öğrencilere aktarılacaktır.

GİT 114 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım (3+1+3) AKTS 5

Bu dersin içeriğini, iletişim öğrencilerine iletişim endüstrisinde kullanılan bazı yazılımların tanıtılması oluşturur. Ayrıca, bu yazılımlar kullanılarak, öğrencilere bilgisayar destekli tasarım teknikleri de öğretilir. Ders içeriğinde Adobe Photoshop ile grafik tasarımı ve Page Maker programıyla da mizanpaj teknikleri anlatılır. Uygulama projeleriyle bilgisayar destekli üretimlerinde profesyonellik sağlama. Yaygın olarak kullanılan tasarım programlarına hakim olabilme. Farklı tasarım programlarını birlikte kullanarak çalışabilme ve ürün çıkarabilme dersin içeriğini oluşturmaktadır.

GİT 108 Temel Tasarım-II (3+1+3) AKTS 4

Yüzey kompozisyonları, serbest malzemeyle üç boyutlu tasarımlar, desen eğitimi ve sanatsal kavramları irdeleyen konferanslar birbirlerini besleyerek özgün sanatsal tavırların açığa çıkmasını sağlar. Bu derste dijital ortamda bilgisayar programları kullanılarak, nesneler dünyasını araştırmak hedeflenerek, olayları ve objeleri doğru yansıtmak üzere çizgisinin, renginin, ışığın bir yaratım ve anlatım dili olduğu vurgulanır.

GİT 110 Çözümsel Desen-II (3+1+3) AKTS 4

Canlı modelden etüt çalışmaları ile birlikte çizgisel ve açık-koyu değerlerin doğru şekilde kullanımının öğretilmesini sağlayan eskizler yapılacaktır. Kısa süreli etüt ve anlık eskizlerle çalışmalar gerçekleştirilecek ve anatomik, yapısal doğruluğun gerçekçi biçimde resmedilmesi ön planda olacaktır. Ayrıca imgeden desen çalışmalarına bu dönemde ağırlık verilecektir.

2. SINIF 3. YARIYIL

YDİ 207 İngilizce-III  (2+0+2) AKTS 2

Bu derste öğrencilerin edindikleri dil yetilerini ve becerilerini uygulamalı olarak kullanmalarını hedefler. Program dahilinde belirlenen genel ve akademik İngilizce dil becerilerini geliştirmeyi amaçlarken, akademik yazma ve konuşma becerileri üzerine yoğunlaşılır. Özellikle akademik terminoloji içerikli olan bu derste, öğrencilerin eleştirisel düşünme doğrultusunda öğrendiklerini akademik bir yazı çerçevesinde düzenleyip ifade etmeleri amaçlanır. 

GİT 201 Tipografi-I (3+1+3) AKTS 5

Bu ders, Tipografinin ana elemanı olan harflerin temel yapısını çözümlemeleri ve tanımaları dersin somut çıktılarıdır. Bu bağlamda derste tipografi tarihinin yanı sıra, tipografi terimleri ve tipografi uygulama çalışmalarına yer verilecektir.

GİT 211 Stüdyo Fotoğrafçılığı (2+0+2) AKTS 2

Bu dersin sonunda öğrenci Fotoğraf stüdyosunun nasıl olması gerektiğini öğrenecektir. Bir fotoğraf stüdyo ortamında olması gereken araç ve gereçleri öğrenerek bunların kullanımının neden ve sonuç ilişkisi bağlamında proje hazırlama yetisine kavuşacaktır. Dijital fotoğrafçılık dersinde verilen bilgilere ek olarak, bu derste stüdyoda fotoğraf çekim süreçleri anlatılacak, stüdyoda kullanılan paraflaş, diffuser, şemsiye, reflektör, renkli jeller gibi ekipmanlar tanıtılarak stüdyoda gerçekleştirilebilecek portre, ürün, moda çekimi gibi alt başlıklar incelenecektir.

 

GİT 203 Sinematografi-I (2+0+2) AKTS 3

Sinema derslerinin temeli olarak adlandırılabilecek Sinematografi dersinde, öğrencinin sinematografinin temel bileşenlerini ayırt edebilmesi, temel kavramları öğrenmesi ve sinemada anlamın nasıl yaratıldığını açıklayabilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çekim açıları-ölçekleri, aydınlatma, kompozisyon ilkeleri gibi sinematografi bileşenleri üzerinde durularak öğrencinin bir sinema filminde anlam yaratma ve öykü anlatma sürecinin nasıl gerçekleştiğini kavraması amaçlanmıştır.

 

 

GİT 205 Grafik Tas.-I (3+1+3) AKTS 5

Dersin amacı öğrencilere, görsel iletişim sanatı olan grafik tasarımın tarihinden günümüze teorik ve uygulamalı olarak tanıtmaktır. Grafik tasarım ürünlerinin vektör ve piksel tabanlı programlarda eskizden, tasarıma ve baskı aşamasına kadar uygulamalarını yaparak sektördeki güncel ve teknolojik bilgiyi aktarmaktır.

 

GİT 207 İllüstrasyon-I (3+1+3) AKTS 5

İnsan, hayvan figürleri, bitki ve kesit çizimleri. Kullanım alanlarına yönelik özgün illüstrasyon yaratımı. Resimleme tarz yaratmaya yönelik uygulamalar yer alacaktır.

GİT 213 Görsel Tasarımda Mekân (2+0+2) AKTS 2

Öğrencinin tasarım konusunda temel bilgileri edinmesini sağlamak, tasarım ilke ve elemanlarını mekân oluşturma bağlamında öğretmek ve yaratıcı yeteneğin arttırılması konusunda uygulamalar yapmak.

GİT 215 Mizanpaj Baskı Teknolojileri (2+0+2) AKTS 2

Bu  dersin  amacı  bir  yüzey  içerisinde  bulunan  parçaların  birbirleri  ile  ilişkilerini  düzenleme  esasına  dayalıdır.  Gazete,  dergi,  kitap  ve  artık  günümüzde  yaygın  olarak  kullanılan  web  sayfası da  sayfa  tasarımı  içerisinde  sayılabilmektedir.  Photoshop  ve  Indesign  gibi  yazılımların  da  anlatıldığı  ders  kapsamında  öğrencilerin,  iletilmesi  istenen  mesajı  görsel  hiyerarşi,  denge,  görsel  süreklilik,  vurgu  ve  uyum  kuralları çerçevesinde  etkili  olarak aktarmaları hedeflenmektedir.

GİT 209 Kurum Kimliği Yaratma (3+1+3) AKTS 4

Kurumsal kimliğin tanımı ve tarihsel gelişimi. Kurum Kimliğini oluşturan alt başlıklar ve özellikleri. Kurumsal kimlik tasarımında görsel ögeler. Kurumsal kimlik tasarımının sosyal ve bireysel açıdan psikolojik etkileri ve sağladığı çekim gücü. Bir kurumsal kimliği oluşturan grafik çözümlemelerdeki tasarım mantığı, kurallar ve uygulamalar. Kurumsal kimlik tasarım projelerine yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları.

2. SINIF 4. YARIYIL

YDİ 208 İngilizce-IV (2+0+2) AKTS 2

Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce iletişim kurabilmeleri için gerekli iletişim becerileri kazanmasını sağlamaktır.

GİT 202 Tipografi-II (3+1+3) AKTS 5

Tipografinin ana elemanı olan harflerin temel yapısını çözümlemek ve tanımak dersin somut çıktılarıdır. Birinci dersin devamı niteliğinde olan bu derste iki boyutlu yüzey üzerinde font kullanımı ve font tasarımı eskizlerinin sayısal ortama uyumlu hale getirilmesi kapsamaktadır.

GİT 210 Reklam ve Yayın Grafiği Tasarımı (3+1+3) AKTS 4

Grafik tasarım ve reklamcılıkta bir ürünün, kurumun veya hizmetin tanıtabilmesi için en uygun çözüm ve ortamlarda sunulmasını sağlamak.

GİT 204 Sinematografi-II (2+0+2) AKTS 3

Sinematografi-I dersinin devamı olarak düşünülebilecek olan bu ders, ilk dönemde anlatılan bilgiler ışığında filmlerin yapım süreçleri üzerinde durarak, kurgu, renk, ses bileşenlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda hem Dünya, hem Türk sinemasının önemli filmleri incelenerek, ilk dönem elde edilen teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacaktır.

GİT 206 Grafik Tas.-II (3+1+3) AKTS 5

Temel grafik sembolleri üzerinden, grafik tasarımda hacim ve boyut algısı oluşturulması ve temel düzeyde logo çalışmaları için ön hazırlıklar; somut ve soyut kavramların temel grafik disiplin içerisinde görselleştirilmesi.

 

 

GİT 208 İllüstrasyon-II (3+1+3) AKTS 5

İnsan, hayvan figürleri, bitki ve kesit çizimleri. Kullanım alanlarına yönelik özgün illüstrasyon yaratımı. Resimleme tarz yaratmaya yönelik uygulamalar yer alacaktır. Belirlenen konu üzerinden hikaye resimlemesi gerçekleştirilecektir.

GİT 212 Göstergebilim (2+0+2) AKTS 4

Göstergebilime giriş olarak düzenlenen bu derste; Saussure ve ardıllarının kuramlarından hareketle gösteren/gösterilen ilişkisi, anlatıda langua-parole, kompetenz- performanz yaklaşımları, yapı birimleri, genel ve ritüel ikonlar, göstergelerin denotatif ve konotatif anlamları gibi temel kavramların aktarılmasından sonra dilde, resimlerde ve diğer anlatı ve temsil biçimlerindeki olgular göstergebilimsel yaklaşımlarla irdelenmektedir. Yazınsal ve visual anlatıların bir metin bağlamında göstergebilimsel analiz yöntemleri ile çözümlenmesi bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Film ve televizyon gibi görsel yapıtların semantik yaklaşımla yeniden okunması ve anlamın nasıl oluşturulduğunun incelenmesi de yine bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

GİT 214 Yeni Medya Çalışmaları (2+0+2) AKTS 2

Bu ders öğrencileri Yeni Medya ve buna ilişkin kavramlarla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler dönem boyunca yeni medyanın tanımı, temel özellikleri ile toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasi ve hukuki etkilerine ilişkin temel bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca siber mekana ilişkin temel bilgi edinecekler ve bu ortamdaki kültür, kimlikler, araçlar ve cihazlar konusunda bilgilendirileceklerdir.

3. SINIF 5. YARIYIL

GİT 301 İnternet Yayıncılığı (3+1+3) AKTS 4

İnternet ortamında yayıncılık faaliyetlerinin büyük önem kazandığı günümüzde öğrencilere bir internet haber sitesinin taşıması gereken özellikleri öğretmek ve uygun içerik oluşturabilmelerini sağlamaktır.

GİT 303 Animasyon –I (3+1+3) AKTS 4

2B animasyon nedir? 2B animasyon tekniğinin öğrenme materyalleri incelenecek, karakter oluşturma, mekân yaratma süreci aktarılacaktır.

GİT 305 İnteraktif Multimedya-I (3+1+3) AKTS 4

İnsan-bilgisayar etkileşimi. Yeni medyanın sosyal etkileri. Metin, görüntü, hareketli görüntü, ses ve canlandırmaların çeşitli iletişim ortamlarında kullanılması. Kinetik tipografi uygulamaları.

GİT 307 Kurgu-I (2+0+2) AKTS 3

Film ve video üretim sürecinde oldukça önemli bir yere sahip olan kurgu süreci, tarihsel ve toplumsal süreçler de göz önünde bulundurularak incelenecek, bu kapsamda kurgunun ortaya çıkışı, devamlılık kurgusu, Sovyet montaj kuramcıları, klasik ve çağdaş anlatıda kurgu gibi konular öğrencilere anlatılacaktır.

GİT 309 Temel HTML Bilgisi (2+0+2) AKTS 2

Bu ders ile öğrenciye durağan web sayfalarını geliştirebilmek ve tasarlayabilmek için gerekli HTML, CSS, Java Script, Jquery işlemlerini yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.

GİT 315 Sanat Sosyolojisi (2+0+2) AKTS 3

İlk aşamada sanat sosyolojisinin temel ilgi alanı, metodu ve temel yaklaşımlar tartışılmaktadır. Sanatın sosyolojik perspektif açısından  olgusal özellikleri, sanat ve sanatçının toplumsal koşullar bağlamında değişen konumu, statüsü, anlamı, rolü ve toplumsal evrim sürecinde sanat nitelemesi ve estetik değerler irdelenmektedir  ve sanat nitelemesinde estetik değerlerle diğer sosyal kurumlar arası (ekonomi, siyaset, din , vb gibi) ilişkiye bakılmaktadır. Sanatın evrenselliği sorunsalı tartışılmakta ve bu çerçevede literatürdeki belli başlı teoriler  incelenmektedir. II. Aşamada sanatın orijini ve fonksiyonları üzerine temel teorik bakış açıları tartışılmaktadır. Derste sanat nitelemesinin açık uçlu paradoksal bir vaziyet alış sergilediğinin anlaşılmasına özel bir önem verilmektedir. 

 

GİT 317 Video Çekim Uygulamaları (3+1+3) AKTS 4

Bu ders, öğrencilerin daha önceki derslerde edinmiş oldukları teorik bilgileri, uygulamayla pekiştirmeyi amaçlayarak bir video oluşturma sürecini uygulamalı biçimde anlatmayı hedeflemektedir. Video kamera türleri, aktüel ve stüdyo çekimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve video estetiği, bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.

GİT 311 Kitap Tasarımı (3+1+3) AKTS 4

Kitabın tarihsel gelişimi ve türleri, kitap tasarımının temel ilkeleri. Tipografik yaklaşım ve okunabilirlik ölçütleri. Sayfa düzeni ve sayfa örgüleri. Ciltleme yöntemleri. Kitap üretim teknolojisi.

 

GİT 313 Mesleki İngilizce-I (2+0+2) AKTS 2

Medya alanındaki İngilizce metinleri okuma, anlama ve yazma becerilerini geliştirmektir. Bu doğrultuda, derste kişilerarası iletişim, kitle iletişimi, gazeteler, haberler, haber başlıkları, dergiler, radyo, televizyon, sinema, yeni medya ve fotoğrafçılık gibi başlıklar ele alınarak, öğrencilerin alana ilişkin İngilizce terminolojiyi sözlü ve yazılı metinler içinde kavramaları sağlanmaya çalışılacaktır.

3. SINIF 6. YARIYIL

GİT 302 Web Tasarımı (3+1+3) AKTS 4

Bu ders öğrencilere web tasarım pratikleri ve HMTL ve CSS kodlama sistemlerinin temel prensiblerini sağlar. Bu ders öğrencilere web standartları, kullanılabilirliği ve iş akışı ve erişebilirliği için tasarım yapmayı tanıtır. Bu ders öğrenciler ile birlikte çoklu medyayı keşfedererk ve kendi grid sistemlerini inşa ederek “esnek” (responsive) tasarıma webe bir tasarım bilgisi sağlar.

GİT 304 Animasyon – II (3+1+3) AKTS 4

2B Animasyona Giriş, Animasyon Desen, Animasyon Prensip ve Teknikleri, Karakter Tasarımı, Sahne Tasarımı, Animasyon Programları 1, Sinematik Öykülendirme ve Senaryo.

GİT 306 İnteraktif Multimedya- II (3+1+3) AKTS 4

Bu dersin amacı, öğrencileri mevcut endüstri standartlarına uygun multimedya projelerini kavramlaştırma, prototiplendirme ve üretmek için gerekli bilgi ile donatmaktır. Öğrenci, multimedya tasarım süreçleri ve kavram geliştirme için yöntem ve ilkeler uygulayabilecek, dijital platformlar için interaktif kullanıcı arayüzleri ve hareketli grafikler tasarlayıp metotlar geliştirebilecektir.

GİT 316 İletişim Kuramları (2+0+2) AKTS 2

Dersin hedefi, öğrencilerin iletişim alanında bugüne kadar geliştirilen teori, kuram ve modeller hakkında gerekli olan bilgi birikimine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. İlk iletişim modelleri: doğrusal modeller ve ortaya çıkış süreçleri, kitle iletişimin kültürel ve toplumsal işlevleriyle ilgili diğer modeller: Maletzke modeli, Newcomb modeli, Gerbner modeli yeniliklerinin yayılması: Difüzyon teorisi, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, bağımlılık modeli ve bilgi açığı hipotezi, suskunluk sarmalı kuramı ve gündem kurma modeli gibi konular derste ele alınmaktadır.

GİT 310 Kodlama Eğitimi (2+0+2) AKTS 3

21. yy. ve geleceğin dünyasında önemli becerilerden biri olan kodlama becerisi, problemlerin çözümünde, problemin tanımlanması, analiz edilmesi, probleme çözüm üretimi ve çözümün basamaklandırılarak gerçekleştirilmesi süreçlerini içerir. Bu süreçte, farklı çözümler üretmek (yaratıcılık), sistematik düşünmek, ilişki kurmak, eleştirel bakabilmek, işbirliğine gitmek gibi birçok beceriyi de kullanmayı gerektirir. Bu sertifika programı sayesinde farklı alanlarda görev yapan uygulayıcılara Kodlama konusunda teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazanacaklardır.

 

 

GİT 308 Kurgu-II (2+0+2) AKTS 3

Kurgu-I dersinin devamı niteliğinde olan bu ders, ilk dönem edinilen teorik bilgilerin pratiğinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda kurgu sürecinde kullanılan bilgisayar programları incelenerek, kurgunun hem teknik hem de anlam yaratma sürecindeki estetik boyutu öğrencilere aktarılacaktır.

GİT 318 Canlandırma Sineması Tarihi (2+0+2) AKTS 4

Canlandırma film yapım aşamaları doğrultusunda, yüzeysel-stopmotion tekniklerin uygulamalarla çalışılarak sanatsal düşünce boyutunda canlandırma film projesi gerçekleştirme.

GİT 312 Çizgi Roman Tasarımı (3+1+3) AKTS 4

Çizgi roman nedir? Çizgi roman tarihine giriş, çizgi romanda farklı ekollerin ve tekniklerin incelenmesi. Çizgi romanda hikâye ve karakter yaratım süreci. Çizgi romanda storyboard ve çinileme tekniğinin öğretilmesi.

GİT 314 Mesleki İngilizce-II (2+0+2) AKTS 2

Öğrencilerin mesleki alana ait özel ihtiyaçlarını karşılayacak okuma, yazma, dineleme ve konuşma çalışmaları.

STAJ (0+0+0)

Kuramsal bilgi ve becerilerin, ajans, matbaa veya basın-yayın kuruluşlarında staj eğitimi ile uygulanması.

4. SINIF 7. YARIYIL

GİT 401 Sanat Yönetmenliği (2+0+2) AKTS 3

Fonetik ve Plastik Sanatlarda Sanat Yönetimi ve İşletmeciliği’nin, ulusal ve uluslararası  yapıda eğitim ve öğretim anlayışını benimsemek ve gelişerek çağa paralel sürekliliğini sağlamak.

GİT 403 Uluslararası İletişim (2+0+2) AKTS 3

Öğrencilere uluslararası iletişiminin ve buna bağlı olarak iletişim teknolojilerinin dünyadaki siyasi, ekonomik, kültürel alanlarda uluslararası sistemi etkileyen faktörleri, kapitalizmdeki dönüşüm ve küreselleşme süreçleri ile ele alınacaktır. İletişim fakültesi öğrencisi bu dersi almakla uluslararası iletişim ve güncel olayların izlenmesinin öneminin anlaşılmasını, güncel olayların takip edilmesinin önemi ve yöntemleri hakkında bilgilenmeleri öğrencilerin analiz kabiliyetinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

GİT 405 Popüler Kültür (2+0+2) AKTS 2

Kültür kavramı, kitle kültürü ve kitle iletişim; popüler kültür kavramının gelişimi; ideoloji ve popüler kültür; popüler kültür ile ilgili eleştirel yaklaşımlar; küreselleşme ve popüler kültür; postmodernizm ve popüler kültür; popüler ikonlar ve şöhret kavramı; popüler kültür, eğlence kavramı ve yaşam biçimleri; popüler kültür, moda ve kimlik; müzik endüstrisi ve popüler kültür; Adorno ve popüler müzik eleştirisi; popüler kültür ve spor endüstrisi; popüler kültür ve televizyon; makale tartışması.

GİT 407 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2+0+2) AKTS 2

Ders kapsamında öğrencilerin sosyal bilim mantığında araştırma yönteminin felsefesini kavramaları, teori ile pratik arasındaki bağlantıyı kurmaları ve bilimsel çalışmalarında gereksinim duyacakları metodolojik temelleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Derste, bilim ve araştırma, araştırma boyutları, araştırma ve teori konularıyla birlikte sosyal araştırma süreci, konu seçiminden başlayarak araştırma sorusu oluşturma, hipotez kurma, örneklem seçme, ölçme gibi konular da ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ayrıca uygulamaya yönelik olarak veri toplama aracı hazırlama, saha uygulama teknikleri, raporlama ve yorumlama konuları da işlenmektedir.

GİT 409 Görsel Metin Okumaları (2+0+2) AKTS 3

Dersin içeriğinde 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkili olmuş eleştirmen ve teorisyenlerin metinlerini inceleyerek çağdaş sanatta eleştirel düşünceye ve görsel yapısına yaptığı katkı ve etkiler incelenecektir. Ders, her hafta kendi zamanının sanatına eleştirel bir yaklaşım getirmiş temel bir metni inceleyerek öğrencilere modernizmden küresel çağdaş sanata geçişte değişen düşünme biçimlerini tanıtmayı hedeflemektedir. Bu metinler ilgili sanat yapıtları, sergiler ve kurumlarla görsel durumlarının ilişkili olarak tartışılacaktır.

 

GİT 415 Modelleme Karakter Tasarımı (3+1+3) AKTS 5

Üç boyutlu modelleme ve animasyon teknikleri ve yöntemleri. Vektör sistemi içinde üçüncü boyut. Doku, ışık, kamera ve hareket. Bu ders kapsamında Karakter Tasarımının sadece Çizgi Film ve Animasyon değil Görsel Anlatım Sanatlarının tümüne ne şekilde bir katkıda bulunduğunun incelenmesi hedeflenmektedir. Animasyonu yapılabilecek Karakter teriminin detaylı olarak analizi ve Karakterlerin Tasarım prensiplerinin anlaşılması amaçlanmaktadır.

GİT 413 Yaratıcı Yazarlık ve Senaryo (2+0+2) AKTS 3

Bu ders, kendini ifade etme biçimi olarak yazma teknikleri, anlatım biçimleri ve türleri, tasarım ürünlerine yönelik gerek TV, gerek basılı medyada reklam metni, slogan gibi konuların incelemesi ve geliştirmesini amaçlamaktadır.

Senaryo türleri, uzun metrajlı film, uygulamalı ve kuramsal senaryo yazım teknikleri, özet (sinopsis), geliştirim (tretman), senaryo, çekim senaryosu; senaryo düşüncelerinin bulunması, düşüncelerin gerçekleştirilmesi, senaryo yazım aşamaları, senaryo yazımına yapısal yaklaşım, senaryo düşüncesini bulma, düşüncenin geliştirimi, yazım teknikleri, yazılan senaryonun elden geçirilmesi; yapım ve yapım sonrası aşamalarda senaryonun evrimi, senaristin, kurgucunun senaryosu, yönetmenin çekim senaryosu; film ve senaryo karşılaştırmaları, senaryonun görselleştirilmesi üzerine örnekler anlatılacaktır.

                                                                                                                  

GİT 411 Mekân Tasarım Bilgisi ve Sinema (2+0+2) AKTS 4

Görsel bir metin oluştururken en önemli unsurlardan birisi olan mekan tasarımı, sanat yönetimi, iç ve dış mekanları tasarlarken sinematografik açıdan dikkat edilmesi gereken hususlar ve bu teorik bilgilerin film örnekleri üzerinden incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

GİT 417 Kampanya Görsel Tasarımı (3+1+3) AKTS 5

Kampanya kurgusu bağlamında hedef kitlenin belirlenmesi, hedef kitle analizi, kavram paftalarının hazırlığı, reklam öncesi araştırmaların analizi ile reklam yaratım sürecinde fikir gelişimi, ön taslakların hazırlanması, tipografi kullanımı ve sunum taslaklarının hazırlanması.

4. SINIF 8. YARIYIL

GİT 408 Bitirme Projesi (0+2+1) AKTS 5

Kuramsal ve görsel araştırmalarla desteklenmiş tasarım ve uygulamaları içeren öğrencinin kendi seçimi olan bir konuda yapacağı tasarım-uygulama projesini içerir.

GİT 412 Sergileme Tasarımı (3+1+3) AKTS 4

Sergileme ürünleri tasarımı sürecine dair yaratıcı düşünce ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi Sergileme tasarımı, malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerine dair temel bilgilerin ve görsel kültürün oluşturulması Öğrencilerin takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi

GİT 402 İletişim Tekn. ve Enformasyon (2+0+2) AKTS 2

Öğrencinin iletişim ve teknolojileri kavramları çerçevesinde toplumsal değişim ve dönüşümleri analiz edebilmesi ve yeni oluşan yapı ve işlevlerini çözmede yeterlilikleri kazanmasıdır.

GİT 404 Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması (2+0+2) AKTS 3

Medya ve etik alanındaki temel tartışmaları tarihsel, kavramsal ve kuramsal gelişimiyle anlatmak, etik, ahlak ve hukukun farkını belirlemek, etik konusunu medyanın siyasi, ekonomik ve örgütsel dinamikleri çerçevesinde incelemektir. Bütün bunları yaparken, özelde reklam etiği kavramını irdelenir.

GİT 406 Dijital Kültür (2+0+2) AKTS 3

Derste özel hayattan iş hayatına, ekonomiden yönetime, sağlıktan eğitime, siyasetten eğlenceye, sanattan medyaya kadar her alanda kendini ağırlıklı olarak hissettiren dijital gelişmeler ele alınarak bir bütün olarak bu gelişmelerin ortaya koyduğu "dijital kültür" incelenecek, bu alandaki güncel tartışmalar irdelenecektir.

 

 

GİT 416 Portfolyo Tasarımı (3+1+3) AKTS 4

Görsel iletişim tasarımında tanıtma, koruma ve sergilemeye yönelik basılı ve dijital sunum biçimleri. Özgün portfolyo tasarımları.

GİT 418 Ses Tasarımı (2+0+2) AKTS 3

Görsel bir metin oluşturma sürecinin yapım sonrası aşamalarından birisi olan ses tasarımı, ses tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gerekenler, ses türleri, ses kayıt süreçleri, miksaj süreçleri ve ses kuşağıyla görsel olarak yaratılan anlama yapılan katkının incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

GİT 414 Reklam Filmi Yapımı (3+1+3) AKTS 4

Reklamın genel içeriğinin belirlenmesi, hedef kitle analizleri, medya planlaması ve müşteri temsilciliği. Reklamda düşüncenin filmsel iletiye dönüştürülmesi. Reklam filmleri, anlatı biçimleri ve içerikleri. Görsel üslup seçimi ve hedef kitle ilişkisi. Reklam filmi uygulamaları.

GİT 420 Fantastik ve Mitoloji (2+0+2) AKTS 2

Mitolojinin toplumlara düzen getiren bir iletişim aracı olarak ve aynı zamanda ilk sembollerin ve kişileştirmelerin kaynağı olarak dilsel özelliğiyle incelenmesi. Dönemler içerisinde değişen anlam ve kullanım amaçlarının değerlendirilmesi. Mitolojiyi kültürler arası geçişliliğiyle tanır. Birbirinden farklı yaradılış mitoslarını tanıyarak, karşılaştırır. Mitolojiyi dilsel özellikleriyle kavrar ve yorumlar. Bu bağlamda Fantastik ve mitoloji ilişkisi bu ders kapsamında ele alınır.

 

 

Türkçe