Diller

Dersler

DERS İÇERİKLERİ

 

 

1.SINIF 1.YARIYIL

 

SOSYOLOJİ

Ders, bu bilim dalının nasıl ortaya çıktığını, sosyolojinin ilgilendiği nesne konusundaki yaklaşımlarını ve toplum olaylarına ilişkin önerilerini kapsamaktadır. 20. yy’ın başında egemen içebakışçılığa tepki olarak gelişen davranış bilimleri bu dersin diğer kısmını oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında davranış bilimlerinin temel aldığı çevreci konum ve bireyci yaklaşım ele alınacak ve değerlendirilecektir.

 

İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ

İletişim Bilimi dersinin bu ilk kısmında, öğrencilere, genel iletişim kuramı çerçevesinde “İletişimin Biçimi”ni vermek ana amacı güdülmektedir. Bu bağlamda, kişilerarası iletişim modelleri üzerinde de durulmakta ve bu kapsamda; sözlü ve sözsüz iletişim anlatılmaktadır. Ayrıca ders kapsamında kitle iletişim kuramlarının temel ilkeleri verilerek; bu kuramların toplum açısından önemi ve toplumla ilişkisi anlatılır.

 

ESTETİK VE SANATA GİRİŞ

Estetik ve sanatın tanımı. Subje ve Obje ilişkisi. Geçmişten günümüze sanat anlayışları. Sanat ve zanaat kavramları arasındaki ilişki. Sanatın oluşum süreci sanat ve bilim ilişkisi. Geleneksel ve tarihi gelişimi ( Eflatun-Aristo Teles- Kant ) Resmin ve tablonun kategorileri.

Yardımcı Ders Kitapları

-Estetik, İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi

 

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK

Fotoğraf teknolojisi ile ilk kez karşılaşan 1.sınıf öğrenciler için fotoğrafçılığın temel teknik bilgileri teorik olarak anlatılmakta ve uygulamalarla yetkin bir beceri kazandırılmaktadır. Küçük boy standart makineler  (24x35-135) ile amatör düzeyde başlatılan eğitim, yardımcı araç ve gereçlerin kullanılmasıyla grafik tasarıma yönelik profesyonele doğru geliştirilmektedir. Bu disiplin ile öğrenci her türlü küçük boy kamerayı kullanabilir duruma gelmekte, değişik tür ve özellikle film kâğıt ve banyolarını tanıyarak bunların işlemlerini kendisi yapabilir.

Yardımcı Ders Kitapları

-Fotoğraf Sanatı, John Hedgecoe – Remzi Kitapevi

-Çağdaş Fotoğraf Sanatı, Güler Ertan

 

TEMEL TASARIM-I

Tasarıma yönelik alanlarda, tasarım disiplini alacak olan öğrencilere; sanatın temel öğelerini ( çizgi, nokta, leke, doku vb.) öğreterek, nesneler üzerinde bağ kurmaları sağlanır. Tasarım için gereken ortak değerleri keşfettirilir. Organik yapılar üzerindeki geometrik alanların, inorganik yapılar üzerinde oluşacak alanlardaki değerleri aranarak, buna uygun projeler ürettirilir. Deneysel yapılan araştırmalarla, öğrencilere bir tasarımcının gereksinim duyacağı görüş ve düşünme biçimi kazandırılır. Görsel anlatım dillinin temelini oluşturan; desen, alan kompozisyonu, koyu–açık alan ilişkisi, doku, kadraj oluşturma, şekil kompozisyonu, kolaj, leke düzeni, ışık–gölge, renk eğitimini kapsayacak ders, yaratmanın ilk adımlarını da içerecektir.

Yardımcı Ders Kitapları

-Temel Plastik Sanatlar Eğitimi, Abdullah Demir – Anadolu Ünv.Yay.

-Sanatta Eğitim, Olcay Tekin Kırışoğlu – Eğitim Kitapevi

 

 

1.SINIF 2.YARIYIL

 

SOSYAL PSİKOLOJİ

Psikoloji insanla ilgili her alanda, varolan bir bilim dalıdır. Yaşadığımız dünyayı anlamak ve kavramak gibi amaçlara sahip olan herkesin, özellikle iletişim süreçleri ile ilgilenenlerin,  insan davranış ve düşünme aşamaları ile ilgili bilgilere gereksinimleri bulunmaktadır. Dersin kapsamındaki kavram ve kuramların diğer bir amacı da bilimsel düşünme yönteminin geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

Yardımcı Ders Kitapları

-Sanat Psikolojisine Giriş, Sıtkı M. Erinç – Ayraç Yay. Ank.1998.

 

GENEL HUKUK

Hukuka giriş dersi, hukukla ilgili derslerin ilk basamağını teşkil etmektedir. Bu derste; Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, Hak Kavramı, Çeşitli Açılardan Sorumluluk, Hukuk Kurallarının Türleri vs. gibi temel başlıklar etrafında bilgiler verilmektedir.

 

TEMEL TASARIM -II

Yüzey kompozisyonları, serbest malzemeyle üç boyutlu tasarımlar, desen eğitimi ve sanatsal kavramları irdeleyen konferanslar birbirlerini besleyerek özgün sanatsal tavırların açığa çıkmasını sağlar. Bu derste, nesneler dünyasını araştırmak hedeflenerek, olayları ve objeleri doğru yansıtmak üzere çizgisinin, renginin, ışığın bir yaratım ve anlatım dili olduğu vurgulanır.

Yardımcı Ders Kitapları

-Temel Plastik Sanatlar Eğitimi , Abdullah Demir – Anadolu Ünv.Yay.

 

ÇÖZÜMSEL DESEN

Oran: Bütün ilişkisi; büyük küçük kavramı Kompozisyon: Açık, kapalı, üçgen piramidal ve oral, Kompozisyon: Anatomi bilgisi, kas, kemik yapıtı etüdü; Mekan: Perspektif, derinlik, sepap ilişkileri, Çizgi: Açık-orta-koyu, çizgi değerleri; biçimlendirme Işık: Gölge, leke, hacim, volör, ton, zıtlıklar, küçük-büyük, açık-koyu, yatay-dikey, ön-arka, denge, ritim, hareket, iç ve dış yapı çözümlemeleri; değişik malzemeler ve tekniklerle canlı modelden doğadan ve nesnelerden desen çalışmaları.

Yardımcı Ders Kitapları

-Desen, Prof Hasan Pekmezci, M.E.B. Devlet Kitapları

 

SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK

İstatistiğin temel kavramları, frekans dağılımları,  frekans dağılımlarının tablo ve grafikle gösterilmesi, betimlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, olasılık, standart puanlar ve çapraz tablolar, kuramsal temellere inilmeksizin yalın ve anlaşılır formüllerle anlatılır.

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI -I

Bu dersin içeriğini, iletişim öğrencilerine iletişim endüstrisinde kullanılan bazı yazılımların tanıtılması oluşturur. Ayrıca, bu yazılımlar kullanılarak, öğrencilere bilgisayar destekli tasarım teknikleri de öğretilir. Ders içeriğinde Adobe Photoshop ile grafik tasarımı ve Adobe İllüstrator, Free hand, Corel gibi vektörel programlarla da dizgi teknikleri anlatılır.

Yardımcı Ders Kitapları

Bilgisayarla Grafik , Münevver Köküer – Eğt. Sağlık ve Bilimsel Arş. Çalışmaları.

 

 

SİNEMATOGRAFİ

Bu dersin amacı, öğrencinin sinemanın terminolojisiyle ve kendine özgü olanaklarıyla tanışmalarını; bir filmi var eden öğelerle, bunların hem teknik hem de anlam yaratma açısından kullanımlarını, farklı örnekler aracılığıyla öğrenmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede öğrencilerin yerleşik film izleme alışkanlıklarını aşmalarını ve sinemayla yeni bir ilişki kurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ders, sonraki dönemlerdeki sinema derslerinin önkoşuludur.

Sinema bilimi hakkında temel kavramlar anlatılarak teorik bilgiler ve yöntembilimsel düşünceler geniş bir açıyla anlatılır. Sinemanın görsel-işitsel temel kavramlarını teorik ve uygulamalı olarak anlatmak ve öğrencilerde diğer alan dersleri için bir altyapı oluşturmak amacı taşır. Bu kavramların yanı sıra, sinemada yapım süreci, çekim öncesi, çekim, çekim sonrası, düşünce/yazım sürecinin işleyişi, yapım sürecinde ekip ve işbölümü, çekim sonrası sürecinin işleyişi (kurgunun nedeni, mantığı ve işlemler) ders sürecinde verilir.

 

 

2.SINIF 3.YARIYIL

 

BATI SANATI

Orta çağdan günümüze kadar sanat; ürünlerin tarihsel gelişiminin tanıtılması. Roma sanatından başlayarak orta çağdan günümüzdeki çağdaş uygulamalara kadar Batı’daki sanatsal gelişmeleri kronolojik olarak incelemek. Roma sanatı, Ortaçağ; toplumsal ve siyasal yapısı, Ortaçağ sanatı, Roma ve gotik üslup; 14.yy dan ve 17. yy  kadar toplumsal alanlardaki gelişmeler; Rönesans ve reform, floransa okulu, Venedik okulu, Barak üslup; aydınlanma dönemi , teknolojik gelişmelere göre sanat yapıtlarının işlevlerinin biçimsel tekniksel, estetiksel boyutlarının tanıtılması.

Yardımcı Ders Kitapları          

-Sanatın Öyküsü , E.H.Gombrıch  -Remzi Kitapevi

-Sanatın Toplumsal Tarihi , Arnold Hauser –Remzi Kitapevi

-Sanat Tarihinin Temel Kavramları , Heinrich Wölfflin –Remzi Kitapevi.

-Dünya Sanat Tarihi , Adnan Turani –Remzi Kitapevi.

-Sanat Tarihi , Cahit Kınay –Kültür Bakanlığı Yay.

 

DİJİTAL FOTOĞRAF

Bu derste, görüntünün ve ışığın sayısal ortama yansımaları uygulamalı olarak incelenecektir. Ayrıca, estetik kavramı ve bu kavramın üretim sürecine nasıl yansıtılacağı bu ders kapsamında ele alınacak konular arasında yer almaktadır.

 

REKLAMCILIĞA GİRİŞ

Reklam kavramı, tanımı, tarihsel gelişim süreçleri ve reklamların Pazar ekonomisi içindeki yeri ve önemi ele alınacaktır. Reklamların değişen işlevleri, reklam araştırmaları ve reklam mecralarına kazandığı farklı tanımlar da bu ders kapsamında işlenecektir. Reklamcılığa Giriş dersi öğrencilere iletişim süreci ve pazarlama karması içerisinde yer alan temel reklamcılık fikirlerini vermeyi amaçlamaktadır. Özellikle reklamların pazarlama iletişimi sürecindeki yeri ile tüketici karar süreci ile ilişkileri de bu derste işlenecektir. Ayrıca, reklamcılık çeşitlerini, reklam ve medya, satış promosyonu, sponsorluk ve sergiler; reklam sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi gibi konular da bu derste işlenecektir.

 

GÖRSEL İLETİŞİM TARİHİ

Görsel iletişimin tarihi gelişimi ve temel dilinin inceleneceği bu derste; işaret, sembol, ikon, indeks gibi sözcüklerin semiyolojik anlamları ve görsel iletişim ile olan ilişkileri; bir görüntüyü okuma ve yorumlayabilme, yaratıcı fikir üretimi ve görsel kavramlara anlam yükleyebilme konuları incelenecektir.

Yardımcı Ders Kitapları

-İletişim Ve Grafik Tasarım, Emre Becer –Dost Kitapevi.

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI -II

Bilgisayarla ilgili temel kavramlar. Teknoloji bilim ve sanat arasındaki bilgi alışverişi, çağdaş yaşam ve iletişimle ilişkisi , bilgisayar kullanımı: Bilgisayar ortamında dosya oluşturma, kayıt ve saklama, görsel ve estetik değerlerle birlikte, tipografi düzenlemeleri. Görsel iletişim çalışmaları (Amblem, logo,afiş,billboart, arayüz, banner, kitap kapağı v.b.) vektörel tabanlı çizim ve görüntü işlem programları, ready set go adobe ıllustrator , freehand, adobe photoshop painter, graphic, converter v.b.

 

MEDYA ETİĞİ

Medya ve etik alanındaki temel tartışmaların günümüzdeki durumunun tarihsel, kavramsal ve kurumsal gelişmeleri ile birlikte anlatılması, etik ilkelerin, ahlak yargılarının ve hukuk yasalarının farklarının ortaya konulması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu bağlamda etik, deontoloji, moral ve ahlak kavramlarının açımlanması, oto kontrol özdenetim modellinden hareketle ombudsman, oto-sansür, basın şeref divanları, basın konseyleri, basın odaları ve basın ahlak kuralları gibi kurum ve kuruluşların görev ve yetkileri, yaptırımları ve sonuçları ders kapsamında irdelenerek görevci ve yararcı etik anlayışlarının farkları ortaya konulmaktadır.

 

GÖRSEL TASARIMDA MEKAN

Mekân kavramı ve karakter – mekân /olay – mekan ilişkisi, mekan tasarımı, sinema ve video projelerinde mekan tasarımı, obje ve mekan – ışık ve mekan ilişkisi, sahne sanatlarında mekan tasarımı incelenecektir.

 

BASKI TEKNOLOJİLERİ

Bu derste, yüksek baskı, alçak baskı, şablon baskı, ofset baskı gibi baskı teknikleri ile ilgili temel bilgiler verilecek; baskı tekniğinin tarihçesi, kâğıdın, kısa tarihçesi, üretim ve gelişme süreci; baskı kâğıtları, türleri, boyutları ve gramajları, haberin basılana kadar geçirdiği evreler işlenecektir. Matbaalara teknik gezi düzenlenmesi. Verilen baskı teknikleri ile uygulama çalışmalarının yaptırılması.

Yardımcı Ders Kitapları

-Başlangıçtan Günümüze Taş Baskı, Atilla Atar –Anadolu Ünv.Yay.

-Grafik Üretim Teknikleri, Atila Özer –Anadolu Ünv.Yay.

 

 

2.SINIF 4.YARIYIL

 

OPTİK BİLGİSİ VE IŞIK

Temel lens ve kamera bilgisi, kameralarda ve fotoğraflarda kullanılan mercekler, merceklerin yapıları, çeşitleri, ışık bilgisi, ışık türleri, dramatik anlatım aracı olarak ışık, optik illüzyon ve yansıtma, aydınlatma ve ışığın kuramsal çerçevesi, optik-ışık ilişkisi bu dersin içeriği içerisinde yer alacaktır.

Yardımcı Ders Kitapları

-Renk Ve Armoni Kuralları, Sadettin Çağlarca –İnkılap Kitapevi.

 

KURGU

Ders süresince; kurgunun temel araçları, ilke ve kuramları ve yaşanan teknik gelişmeler incelenecektir. Bu derste herhangi bir programın (belgesel, haber program, tanıtım-reklam filmleri...) kurgu, grafik, ses-müzik gibi görsel tasarım aşamalarından geçtiği anlatılacaktır. Öncelikle temel kurgu prensipleri, cut-kurgu setlerinde anlatılarak; assemble-audio-video insert uygulamalarına yer verilecektir. Derste yapılan uygulamalar, öğrencilerin estetik ve yaratıcı değerlerini bir programa nasıl yansıtacaklarını anlatacaktır. Ders, sürekli gelişen non-linear kurgu, grafik ve ses teknolojilerinin kullanıldığı özel stüdyolara da taşınarak; öğrencilerin sektörle ve yeni gelişen trendlerle tanışmalara sağlanacaktır.

 

İLETİŞİM KURAMLARI

Bu ders iletişim alanındaki kuramların etkileri, gelişim dinamikleri, iletişim alanındaki sorunlara yaklaşımları üzerinde odaklanmaktadır. Değişik ve farklı siyasal bakış açılarına dayanan kuramların iletişim sürecine yaklaşımları ve alana getirdikleri eleştiri ve öneriler dersin önemli konuları arasındadır.

 

KURUM KİMLİĞİ YARATMA

Kurum için belirlenmiş iş yapma biçimlerinden kurum için tasarlanmış kurumsal görsellere hatta sloganlara yansıyan tüm öğeler bütünleşik olarak kuruma ait kimliği temsil etmektedir. Bir kurumun kimliği görevlilerin müşterilerle iletişimindeki yüz ifadesi, konuşma biçimi hatta ses tonu bile temsil etmektedir. Bu ders “kurum felsefesi, kurumsal tasarım, kurumsal iletişim ve kurumsal davranış” unsurlarının bütünleşik yapısını içermektedir. Kurumsal kimliğin kuruma ait iletişim ve davranışların toplam yansıması olduğunu stratejik uygulamalar ve yorumlarla ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Yardımcı Ders Kitapları

-Kurum Kimliği, Dr. Ayla Okay –MediaCat Yay. Ank.1999

 

YAYIN GRAFİĞİ TASARIMI

Dersin amacı; öğrencilere tanıtma ve yayın grafiği kolunda tasarım kompozisyon ve anlatım teknikleri açısından bilgi ve sanatsal ağırlıkla özgün çalışmalar yaptırmaktır. Dersin konularını şu şekilde sıralayabiliriz.1-Her türlü illüstrasyon araştırma ve uygulamaları 2- Kitap resimlemeleri 3- Tanıtıcı yayınlar grafiği 4- Broşür ve diğer tanıtıcı yayınların illüstratif açıdan araştırma tasarım ve uygulamaları.

 

GÖRSEL İLETİŞİMDE TİPOGRAFİ

Bu derste, öğrencilerin uygulamalı tüm çalışmalarından yararlanacakları tipografi teknikleri, tipografik şekillendirme kompozisyon ve anlatım imkanlarını tanımaları sağlanır ve öğretilir. Matbaacılığın ayrı bir ihtisas dalı olan tipografi işlerinde, bir grafik sanatçısına gerektiği kadar enformasyon niteliğinde bilgiler verilir. Tipografi (şekillendirme) dersi bir grafik disiplini olduğundan uygulamalı yapılır. Dizgi malzemeleri ve tipografik ölçü sisteminin öğretimi, harfler ile ritim kompozisyon araştırmaları, eskiz hazırlama çalışmaları gibi konular bu dersin kapsamını oluşturur.

Yardımcı Ders Kitapları

-Tipografinin Temelleri, Namık K. Sarıkavak – Doruk Yay.

 

TÜRK SANATI

İslamiyet öncesi Türk sanatlarından XX. y.y. Türk sanatına kadar olan dönemdeki geleneksel sanatlar, tasarım örnekleri ve mimarlık tarihini kapsar. İslam sanatının oluşumu, çini, hat, hat maden sanatı, Osmanlı İmparatorluğu, batılaşma hareketleri, Lale devri, Tanzimat fermanı, Duvar resimleri, İstanbul’da Duvar Resmi, Anadolu ve Rumeli’de Duvar resmi, XIX. Y.y Türk ressamları, Askeri okullar.

Yardımcı Ders Kitapları

-Türk Sanatının ABC si , Yaşar Çoruhlu – Simavi Yay. İstanbul 1993.

-Türk Sanatı , Oktay Aslanapa - Kültür Bakanlığı Yay.

   

GÖRSEL OKUMA YAZMA ve ANLAMLANDIRMA

Günlük yaşantıda, sanattan endüstriyel tasarıma ve moda tasarımına kadar birçok alanda, görsel malzemeler gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Bu görsel malzemeler, görsel medya, reklamlar ve diğer kanallar vasıtası ile sunulmaktadır. Bu dersin amacı, iletişim mecralarını daha etkin şekilde kullanma becerisini artırmak için görsel iletişim dilini ve bu iletişim dilini oluşturan öğeleri ve bunları etkin şekilde kullanabilmeyi öğrenmek, ve uygulama çalışmaları yapmaktır. Bunun için çeşitli yazarlardan yapılacak okumaların yanısıra her çeşit fotoğraf üretimine yönelik fotoğrafçıların işleri analiz edilip okunacak, sanat tarihinden ve ticari örnekler üzerinden okuma örneklemeleri ile katılımcıların edinilen bilgiyi uygulamalarına olanak sağlanacaktır. Öğrenci projeleri ve bu çalışmaların analizleri haftalık bir takvim içinde gerçekleştirilecektir.

 

 

3.SINIF 5.YARIYIL

 

WEB TASARIMI-I

Internet’te web kavramı, sayfa düzeni, hareketli logolar, düğmeler, linkler, mizampaj, programlama, araştırma becerisi, basic Html, medya site planlaması, web reklamcılığı, mevzuat ve etik değerler.

 

3D GRAFİK ANİMASYON –I

Dersin amacı; 3 boyutlu uygulamalar için 3 boyutlu modelleme ve animasyon teknik ve yöntemlerini açıklamaktır. Vektör sistemi içinde üçüncü boyutu anlamak, üç boyutlu modelleme teknikleri, haritalama ve yüzey kopyalama, kamera ve hareket gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. Yüzeyde iki boyutlu mekânda üç boyutlu biçimlerle canlandırma ilkelerinin anlatımı ve uygulamaları. Çizgi film yapma amacına yönelik çalışmalar. Çizgi film tasarım üzerine uygulamalı çalışmalar. Bilgisayarda uygulamalar.

 

İNTERAKTİF MULTİMEDYA-I

Dijital CD ile kurum imajı sunmaya yönelik malzeme tasarımı (proje) yapılacaktır.

 

GÖRSEL GÖSTERGEBİLİM

Göstergebilime giriş olarak düzenlenen bu derste; Saussure ve ardıllarının kuramlarından hareketle gösteren/gösterilen ilişkisi, anlatıda langua-parole, kompetenz- performanz yaklaşımları, yapı birimleri, genel ve ritüel ikonlar, göstergelerin denotatif ve konotatif anlamları gibi temel kavramların aktarılmasından sonra dilde, resimlerde ve diğer anlatı ve temsil biçimlerindeki olgular göstergebilimsel yaklaşımlarla irdelenmektedir. Yazınsal ve visuel anlatıların bir metin bağlamında göstergebilimsel analiz yöntemleri ile çözümlenmesi bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Film ve televizyon gibi görsel yapıtların semantik yaklaşımla yeniden okunması ve anlamın nasıl oluşturulduğunun incelenmesi de yine bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

 

SANAT SOSYOLOJİSİ

Bu derste, iletişim, toplum ve kültür kavramlarının tanımı yapılarak, sözlü iletişim, yazının bulunması, matbaanın icadı, kitap kültürü anlatılarak, öğrencilerin konuyla ilgili altyapılarının oluşturulması amaçlanmaktadır. İletişim ve sosyoloji ilişkisi, sanat sosyolojisinin alanları, kitle iletişim araçlarının sosyolojik boyutu ve etkileri, uluslararası enformasyon düzeni ve doğurduğu sonuçlar dersin içeriğini oluşturur.

Yardımcı Ders Kitapları

-Sanat Felsefesi Üzerine , Cevat Memduh Altar – Yapı Kredi Yay.

 

VİDEO ÇEKİM UYGULAMALARI

Görüntü boyutu ve görselleştirme; dördüncü boyut – zaman ve hareket; bir anlatım aracı olarak elektronik görüntü (video), elektronik görüntü sanatında yaklaşımlar ve uygulamalar, video sanatı ve örnekleri, mekanik sanat-elektronik sanat ayrımında sanat ve sanatçı konuları üzerinde durulacaktır.

 

AMBALAJ TASARIMI-I

Ambalaj tasarımı ve malzeme ilişkisi, kağıt çeşitleri, kağıdın kesilme ve katlanması ile ilgili bilgiler; maket kutu üretimi ve malzeme seçimi, ambalaj tasarımı - sanayi sektörü - konu -hedef kitle - renk ilişkisi; marka kimliği ve ambalaj tasarımı ilişkisi, etiket tasarımı; ambalaj tasarımında yeni formların incelenmesi ve yaratılmasına yönelik konular üzerinde durulacaktır.

 

MESLEKİ İNGİLİZCE-I

Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili mesleki terimlerin yabancı dillerdeki karşılıkları anlatılır. Sözlü ve sözlü olmayan iletişim, kitle iletişimi ve metinler, dil ve iletişim, söylem ve medya metinleri ve teknik terimler dersin içeriğini oluşturur. Bu ders, iletişim alanındaki temel terminoloji ve sözcük bilgisini öğretmeyi amaçlar. Ayrıca, kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi vb. farklı iletişim süreçlerini öğrencilerin anlamasına olanak sağlar ve kitle iletişimi metinlerindeki İngilizce’nin kullanımının analizi bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.

 

 

3.SINIF 6.YARIYIL

 

WEB TASARIMI-II

Web Tasarımı I dersinde öğrenilenler doğrultusunda, Macromedia Fireworks ve Macromedia Dreamweaver programlarının kullanılarak internet sayfaları ve internet reklamları hazırlanması, web ortamında yayınlama bu dersin içeriğini oluşturur.

Yardımcı Ders Kitapları

-Elektronik Yayıncılık Ve Web Tasarımı, Yrd. Doç. Yusuf KEŞ, Eğt. Hiperlink Yay. 8 , İstanbul 2009.

 

3D GRAFİK ANİMASYON -II

Bu dersin amacı, öğrencilerin üç boyutlu modelleme ve animasyon ile ilgili bilgilerini

kamera, animasyon, model ve doku oluşturma ve başka teknikler öğrenerek arttırmalarını sağlamaktır. Her öğrenci kendi uzmanlık alanını saptar (Örn; modelleme, ışık, karakter canlandırması, mizampaj, teknik yönetmenlik v.b.) ve kısa projelerin üretildiği grup

ortamlarında çalışmak için deneyim kazanır. İllüstrasyon alanlarının (magazin, bilim-kurgu, edebiyat, özgün eserler, masal resimlemeleri vb.) özel şartları ve bu şartlar içinde çalışma ilkelerinin tespiti ile uygulama, çizgi roman ve film gerçekleştirilmesi. Reklam filmi. Bilgisayarlarda uygulamalar.

 

İNTERAKTİF MULTİMEDYA-II

Derste, sorgulama/bilgi çağırma dilleri, mekanizmaları, bilgi modelleri, veri tabanı/ları uyumlu karmaşık dokümantasyon çevreleri, sayısal görsel/işitsel video birimleri, kavramsal zamana bağımlı veri modeller, değişik çoklu ortam terminalleri, sistemleri ve mimarileri, çoklu ortam sistemlerinin gerçek zamanlı sistemlere eşlenmeleri vb. konular işlenmekte ayrıca interaktif CD formatında kişisel portfolyo ve etkileşimli internet sayfası oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

 

YARATICI YAZARLIK

Yaratıcı düşüncenin yazıya dönüşümünü amaçlar. Çarpıcı, duru, yalın, akılda kalıcı, hedefi doğru seçilmiş, yazım dili oluşturmak, mesaja çekicilik ya da güçlülük katmak, görsel üretimi dizgelerle gerçekleştirmek. Yaratıcı birimden gelecek görsel malzemeyle yazılımın uyumlu sentezini oluşturur.

 

GÖRÜNTÜ DÜZENLEME

Görsel dil olarak grafik, grafikte anlam yaratma, grafiğin vurgu işaret ve sembol değeri; grafik çeşitleri: sanatsal amaçlı, ticari amaçlı, medyatik, hissedilir devingen, görülür devingen; grafiğin öğe ve prensipleri, televizyon grafiği; televizyon grafiği üretim yöntem ve teknikleri üzerinde durulacaktır.

 

ELEKTRONİK CANLANDIRMA

Canlandırmanın temel ilkeleri ve elektronik canlandırmanın ayırıcı özellikleri, görüntü işlemede sanal-gerçek dünya ilişkisi ve canlandırma sineması.

 

ÇİZGİ ROMAN TASARIMI

Bu ders çizgi-roman kitaplarının içeriği ve felsefesini açıklayarak öğrencilerin yaratıcı çizim yeteneklerini ticari bir tasarıma dönüştürmeyi ve çizgi roman tasarımını basılı medya endüstrisi ile nasıl birleştireceklerini öğretmeyi hedeflemektedir. Ders klasik ve deneysel çizgi-roman tekniklerinden film adaptasyonlarına kadar her türlü uygulamayı kapsamaktadır. Ders süresince çizgi-roman ve resimli romanın tarihi ve felsefesi, medya ortamında ve modern dünyada sanat formu olarak fonksiyonu ve gücü hikâye anlatım prensipleriyle desteklenip örneklerle tartışılacaktır. Hikâye bulma, etkileyici isim ve slogan yaratma, senaryonun yaratılması, konunun dökümü, öyküyü karakter ve stile uyarlama, kamera açılarıyla detaylı senaryo ve diyalog yazımı, storyboard ve tüm hikâyeyi tasarlama dersin ana çizgisini oluşturacaktır. Ayrıca, hedef okuyucu kitle belirleme, market analizi, çizgi-romanın diğer medya ortamlarındaki etkisi ve rolü örneklerle tartışılacaktır. Canlı model ve objeden çizim, perspektif, ve anatomi gibi temel konuların işleneceği derste çizgi-roman oluşturmadaki genel süreç incelenerek hikayenin eskiz taslağını çizme, detaylı ve arınmış grafiksel çizim, figürleri ve figürlerin etrafındaki dünyayı gölgelendirme gibi detaylar çizim alıştırmaları ile gerçekleştirilecektir. Uygulama tekniği olarak çeşitli tarama uçları, kalemler ve fırçayla çizilecek olan çalışmalar daha sonra sayısal ortama aktarılarılacaktır. Ayrıca, bilgisayar ortamında çizim ve renklendirme, dramatik ışık ekleme, doku ve sayısal efektlerin eklenmesi dünya resimli roman endüstrisinde kullanılan programların pratik bilgisi ile beraber verilecektir. Ders kapsamı içinde ayrıca Avrupa çizgi-roman stili ile görselleştirme, Amerıkan Marvel ve DC stili süper kahramanlar, Japon stili Manga karakterleri örneklerle gösterilecektir.

 

MESLEKİ İNGİLİZCE-II

İş ortamlarında kullanılması gereken terminoloji, terim ve ifade cümlelerini okuma, anlama ve konuşma becerilerinin kazandırılmasına yönelik ilgili metin, makale ve parçalar incelenecektir.

 

 

4.SINIF 7.YARIYIL

 

REKLAM TASARIMI VE SANAT YÖNETMENLİĞİ

Yaratıcılık süreci olarak ele alınan reklam konusu hem üreticiler hem de tüketiciler açısından detaylı bir şekilde işlenecek, çeşitli reklam tasarım uygulamaları yapılacaktır, ayrıca, sanat yönetmenliği kavramı üstünde durulacaktır.

 

ULUSLARARASI İLETİŞİM

Uluslararası İletişimin Tanımı ve Kapsamı; Tarihsel Bağlamda Uluslararası İletişim; Yeni Dünya Düzeni ve Uluslararası İletişimde Yaşanan Gelişmeler; Bilgi Toplumunda Uluslararası İletişimin Artan Önemi; Uluslararası İletişim Alanındaki Örgütler/Kuruluşlar; Yeni Teknolojilerin Uluslararası İletişime Etkileri; Küreselleşme ve Uluslararası İletişim; Uluslararası İletişimin Ekonomik ve Siyasal Boyutları; Çokuluslu Şirketler ve Uluslararası İletişimdeki Rolleri; Küresel/Yerel Kimlik Politikaları Bağlamında Uluslararası İletişim; Yeni Toplumsal Hareketler ve Alternatif İletişim Ağları; Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler.

 

POPÜLER KÜLTÜR

Amaç, toplumların tümünü derinden ve çok yaygın biçimde etkileyen popüler kültürün öncesini, doğuşunu incelemek; tanımını yapmak; nasıl oluştuğunu, öğelerini, görünüş biçimlerini, nasıl yayıldığını ve iletişim araçlarının popüler kültürün yayılmasındaki rolünü öğretmektir.

 

MİZANPAJ

Sayfa düzenlemenin teknik temelleri, metin-görsel öğe-renk ilişkisi ve sayfada denge; tipografi ve sayfa düzenleme yaklaşımları ele alınacaktır.

 

KAMERA KULLANMA TEKNİĞİ

Kamera ilkeleri, kameranın parçaları, optik kameralar, elektronik kameralar, sayısal kameralar, objektifler, ışık yönetimi, Jimmy-Jip, kayıt teknikleri, uygulamalar.

 

SES ALMA VE EFEKT TEKNİKLERİ

Ses, Ses ve işitme sistemleri, seslerin alınması, stereo ses alımı, seslerin birleştirilmesi, seslerin kaydı ve kurgusu, sayısal ses formatları, seslerin işlenmesi bu ders kapsamında ele alınacak konulardır.

 

MODELLEME VE MAKET TASARIMI

Basit geometrik şekillerle tasarlanmış endüstriyel bir ürünün, belirli bir ölçekle ve uygun materyal ile, birebir ayrıntı gözetilerek modellenmesi, modelleme teknikleri ile ilgili temel bilgiler aktarılacaktır.

 

ÇİZGİ FİLM VE İLLÜSTRASYON

İllüstrasyonun tanımı, tarihi gelişimi, illüstrasyon kullanım biçimleri, bilgisayar ortamında illüstrasyon, illüstrasyon amaçlı programların tanıtımı, canlandırma teknikleri ve canlandırmanın tarihi gelişimi bu dersin kapsamı içindedir. Uygulamalı olarak illüstrasyon ve canlandırma çalışmaları yapılacaktır.

 

MEKAN TASARIM BİLGİSİ VE SİNEMA

-Tasarım kavramı,

-Hacim tasarımının genel tasarım kavramı içindeki yeri ve önemi,

-İnsan ölçeğinde ölçü kavramı

-Hacim ve mobilyanın işlev-form-uygulama-kullanım sürecinin kavratılması

-Ölçek unsurunun algılatılması,

Mekan kavramı ve mimarlık. Yapay ve doğal çevrenin mekan oluşumuna etkileri, sosyal çevrenin mekan oluşumuna etkileri. Mekan kavramı ve mekan tasarım yöntemleri.

Sinemada dış mekân-iç mekan, doğal mekan-yapay mekan kavramları, mekan donanımları, tarihsel dönemlerin mekan tasarımlarına etkisi.

Yardımcı Ders Kitapları

-Sinema Ve Televizyon Makyajı, Herman Bucman / çev: Sema Tuğsal – Anadolu Ünv. Yay. No:312

 

 

4.SINIF 8.YARIYIL

 

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

İletişim Uyduları: Uyduların teknik yapısı, Uydu yayınında kullanılan frekanslar, Uydu vericileri, Uydu alıcıları; Geçiş Dönemi Televizyon Sistemleri: EDTV, MAC, PALplus; Geçiş Dönemi Televizyon Sistemlerinin Kullanım Alanları; Yeni Televizyon Teknolojileri: Yüksek tanımlamalı televizyon (HDTV), HDTV’nin kullanım alanları, HDTV yayın sistemleri, HDTV’nin elektronik sinemada kullanımı; Sayısal Televizyon Tekniği (DVB): DVB’nin standartları, DVB’nin kullanım alanları; Veri Yayını: Veri yayın teknikleri; Kablolu Televizyon; Telekonferans; Sanal Stüdyo (Virtual Studio).

 

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASI

Bu ders kapsamında, Fikir Hakları, Fikri Mülkiyet Kavramları ve Esası, Telif Hakları, Alame-i Farika, Fikir Suçları üzerinde durulacaktır.

 

SİBER KÜLTÜR

Bu ders, bilgisayar tabanlı tasarım ve görselleştirme konusu üzerinde özellikle durarak, öğrencileri var olan ve yeni çıkmakta olan sayısal teknoloji ve terminoloji ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bilgisayarın ve dolayısıyla da sayısal kültürün gelişimine sebep olan teknolojik ve kültürel nedenler ele alınacaktır. Siber kültür hakkında tanımlamaların yanı sıra bu kültürlerin görselleştirilme prensiplerinin günümüz ve gelecek tasarım vizyonunu nasıl değiştirebileceğine yönelik fikirler, tasarım ve medya ile ilişkili olarak tartışılacaktır.

 

PORTFOLYO TASARIMI

Bu derste, öğrencilerin oluşturdukları grafik uygulamalarını tanıtma, koruma ve sergilemelerine yönelik kuramsal bilgiler öğretilecektir.

 

TV’DE KAYIT VE MONTAJ

Kamera, kamera türleri, kamera kullanımı, görüntü düzenlenmesi, cam corder, video teyp, ses, time code, aydınlatma, dış çekim aydınlatması.

 

BİLGİ İLETİŞİMİNDE ENFORMASYON

Bilgi ve enformasyon kavramları, bilgi ve enformasyon toplumunun özellikleri, bilişim ve bilgi iletişimini gerçekleştirmeyi sağlayan yeni teknolojiler, internet ve enformasyon gettoları, internet ve demokrasi, kamusal alan olarak internet, internet ve siyasi dönüşüm ve gerçek sanallık kültürü konuları bu ders kapsamında işlenecektir.

 

BİTİRME PROJESİ

Öğrencini teknik bir problemi çözmede, önce kendine verilecek olan ve tasarımı doğrultusunda kendi bulacağı fikir ve düşünceleri programlama çalışmaları, proje denemeleri. Teknik ve kurumsal bilgilerin uygulama içerisinde verilmesi. Proje üzerinde öğrencinin çözüm aşamalarında gösterebileceği aşamalar için yapılacak bilimsel kaynaklı çalışmalar. Araştırmada elde edilen verilerin bulguların kombinezonu sistem oluşturma organizasyon. Paketleme, sergileme oyuncak, eğitim araç ve gereçleri, aydınlatma, kent öğeleri, alış-veriş çevresi vb. Günlük hayattan ve yaşanılan çevreden seçilecek konulardan ilgi alanına göre seçilecek birinde çalışmalar.

 

TASARIM SEMİYOLOJİSİ

Bu derste, tasarımın temel bileşenleri, çizgi, düzlem, biçim, renk ve doku ile ilgili kompozisyon ilkelerinin tanıtılması ve kuramsal olarak verilen bilgilerin uygulamaya dökülmesi; sözsüz göstergeler olan tasarımların, anlam kurulmasında ve yeniden oluşturulmasındaki işlevlerinin irdelenmesi ve özellikle görsel iletişim boyutundaki göstergelerin anlamlandırılması incelenecektir

Türkçe